Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding
Wij hebben onze uiterste best gedaan om alle informatie op uitgebreide en correcte wijze te vermelden,
mocht er toch onverhoopt iets onduidelijk zijn of een onvolkomenheid ingeslopen zijn dan bij voorbaat
onze excuses voor het ongemak.
Indien er iets niet duidelijk is of de tekst op de site bevat een onvolkomenheid, laat het ons weten via het
contact-formulier.
Al de prijzen op onze site zijn incl. het huidig geldende btw tarief, tenzij anders vermeld.
Als u bij artikelen ziet staan: “uit voorraad leverbaar” betekent dat wij trachten dat artikel altijd op
voorraad te hebben, maar het kan het ook gebeuren dat het tijdelijk niet voorradig is. Mocht zoiets het
geval zijn dan laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.
Neemt u ook nota van de onderstaande algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden Henk-400
worden ter hand gesteld, liggen ter inzage, zijn gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden, worden op
verzoek toegezonden, zijn beschikbaar op www. henk-400.nl en worden langs elektronische weg of
andere wijze toegezonden, en zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Henk-400.
Verder wensen wij u veel kijkplezier op onze site en hopen u als klant te mogen begroeten.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Henk-400: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper / opdrachtgever: de wederpartij van de Henk-400, handelend als privépersoon of in de uitoefening
van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Henk-400 en koper/opdrachtgever;
Producten: kunnen ook goederen en/of diensten onder verstaan worden.
Voertuig: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht
inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg.

1. Algemeen
1. Henk-400 levert goederen en verstrekt diensten.
2. Als Henk-400 een offerte overhandigt of een order aanneemt dan wel een onderhoudscontract
aangaat zijn deze algemene voorwaarden daarop van toepassing.
3. Voorwaarden van de opdrachtgever aanvaardt Henk-400 alleen als zij dit schriftelijk overeenkomt
met de opdrachtgever.
4. Een Opdrachtgever welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Henk-400 heeft
gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of
per telefax op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
5. Henk-400 heeft een correspondentieadres aan de Leitswei 11, 8401CL te Gorredijk en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62486489.
6. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst onderling strijdige
bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtovereenkomst opgenomen voorwaarden.

2. Offerte
1. Alle offertes van Henk-400 zijn vrijblijvend en worden schriftelijk gedaan. De termijn voor
aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever wordt gesteld op 5 werkdagen.
2. Wanneer een offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat vervalt de offerte. Een
overeenkomst tussen opdrachtgever en Henk-400 is alleen geldig als deze door beide partijen
schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen op overeenkomsten gelden zodra deze door de
opdrachtgever en Henk-400 schriftelijk zijn bevestigd.
3. Getoonde of verstrekte (proef)- modellen, monsters of tekeningen zijn slechts niet-bindende
aanduidingen van de betreffende zaken. Slechts indien opdrachtgever aantoont dat de
afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Henk-400 of van de (proef)modellen
of tekeningen, dat opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan
worden, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. Vermelde prijzen op de site of via reclames van Henk-400 zijn geen offertes. Let op! I.v.m.
prijsschommelingen bij onze leveranciers en mocht het onvermijdelijke gebeuren, typfouten, is
het raadzaam de juiste prijs te raadplegen.

3. Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.
opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding
tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van Henk-400 gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. blijven eigendom
van Henk-400 en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of
op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden
gebruikt.

4. Onderhoudscontractduur
1. Een onderhoudscontract tussen opdrachtgever en Henk-400 wordt aangegaan voor een jaar tenzij
beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5. Beëindiging onderhoudscontract
1. Zowel de opdrachtgever als Henk-400 kunnen het onderhoudscontract op elk moment
beëindigen. Beide partijen moeten dit schriftelijk bevestigen.
2. Opzegging van het onderhoudscontract door de opdrachtgever geeft geen recht op restitutie van
betalingen betreffende het lopende contract.

6. Tarieven, kosten, betaling en eigendomsvoorbehoud
1. In de offerte wordt een tarief genoemd voor de levering van de zaken. Henk-400 zal geen andere
kosten voor de levering van zaken in rekening brengen dan in de offerte staan.
2. Alle tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
3. Henk-400 heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of
na vooruitbetaling, in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.
4. Henk-400 heeft het recht zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdracht uitsluitend geschied na
vooruitbetaling, in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.
5. Bij bestellingen (internet/mondeling/etc.) is de koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor
de juistheid van alle verstrekte gegevens. Bij het verstrekken van foutieve of frauduleuze
gegevens heeft Henk-400 het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te
verhalen.
6. Wanneer de opdrachtgever schriftelijk de offerte heeft aanvaard stuurt Henk-400 binnen een
week een (aan)betalingsfactuur. Voor levering van de zaken ontvangt de opdrachtgever de
factuur met het eventueel resterende bedrag. De opdrachtgever maakt het genoemde bedrag
binnen zeven dagen na factuurdatum over op bankrekeningnummer van Henk-400 onder
vermelding van het factuurnummer. Hierna volgt pas levering van de goederen, tenzij anders
overeengekomen met Henk-400.
7. In het geval dat de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn de factuur betaalt, is
deze in verzuim. De opdrachtgever is dan rente verschuldigd van 1% over het openstaande
bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
Dit over het openstaande bedrag vanaf het verzuim. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledige bedrag.
8. Bij het uit handen geven van de invordering van de openstaande factuur komen alle
incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van het
openstaande bedrag met een minimum van € 75,00.
9. Speciaal bestelde onderdelen zullen door de opdrachtgever op voorhand betaald moeten worden,
er is na opdracht en betaling hiervan geen teruggave mogelijk, de bestelde goederen zullen
afgenomen moeten worden door de opdrachtgever.
10. Bij grotere opdrachten waarvan van te voren goed in te schatten is op offertebasis wat de hoogte
van het gefactureerde bedrag zal zijn, zal er een deel van het verschuldigde bedrag vooraf betaald
moeten worden, dit bedrag is 70% van het totaal gefactureerde bedrag, bij afname zal het
resterende bedrag afgerekend moeten worden voordat het artikel of de geleverde dienst
afgenomen kan worden door de opdrachtgever.
11. Bij opdrachten waarvan van te voren slecht te bepalen is wat de hoogte van het gefactureerde
bedrag zal zijn, zal met betalingstermijnen gewerkt worden, pas na betaling van elke termijn
zullen deze diensten en/of goederen geleverd worden. Dit geld ook voor opdrachten waarbij het
budget van de opdrachtgever bepalend is. Na dat deze opdracht in zijn geheel naar tevredenheid
afgeleverd is volgt de resterende factuur.
12. Alle door Henk-400 in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
Henk-400 totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Henk-400 gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13. Betaling dient te geschieden bij aflevering, vooruitbetaling, eenmalige incasso of indien
overeengekomen binnen zeven dagen na factuurdatum, op een door Henk-400 aan te geven wijze
in valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.
14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van Henk-400 op de koper onmiddellijk opeisbaar.
15. Henk-400 heeft de mogelijkheid een krediet beperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen.
Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.

7. Prijzen
1. De goederen van Henk-400 worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van
verzending vanaf het magazijn van Henk-400.
2. Voor orders kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de opdrachtgever wanneer
deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
3. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in
de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte voertuigen ten
allen tijde doorberekend.
4. Als op de prijslijsten van Henk-400 of op de opdrachtbevestiging een prijs vermeld staat die
incorrect is, behoud Henk-400 zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De
koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken, dit geld
slechts bij afwijkingen van meer dan 10%. Let op! I.v.m. prijsschommelingen bij onze leveranciers
en mocht het onvermijdelijke gebeuren, typfouten, is het raadzaam de juiste prijs te raadplegen.
5. Indien de opdrachtgever zelf goederen levert welke gemonteerd dienen te worden, behoud Henk
400 zich het recht om zijn uurtarief hier op aan te passen met een verhoging van maximaal 20%,
dit geld slechts voor de uren welke hiervoor benodigd zijn.

8. Verzending/aflevering
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Henk-400
2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt Henk-400 de wijze van verzending. In geval Henk-400 de
wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van Henk-400. Henk-400
draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven
adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Henk-400 behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te
factureren.
4. Indien op verzoek van opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is
opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
5. Henk-400 is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze
producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen
uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
6. De opdrachtgever is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke
daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
7. In geval de opdrachtgever ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet
heeft afgehaald van de door Henk-400 op te geven opslagplaats, heeft Henk-400 het recht om de
goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke
opdrachtgever voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke
opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de
door Henk-400 gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
8. De verpakkingsmaterialen gelden als eenmalig en worden niet teruggenomen.

9. Leveringstijd
1. Henk-400 hanteert een leveringstijd bij bestelde goederen van maximaal 2 weken na ontvangst
van de (aan)betaling. Deze termijn geldt bij benadering tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. In het geval van overmacht waarbij een leverancier in gebreke blijft van Henk-
400 en de gestelde termijn niet gehanteerd kan worden, vervalt deze leveringstermijn, de klant
zal van te voren hiervan op de hoogte gesteld worden.
2. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Henk-400 na het verstrijken
hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke
ingebrekestelling vereist. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Henk-400
schriftelijk in gebreke te stellen. Henk-400 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. De leveringstijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en
nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het
bezit zijn van Henk-400.
4. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
5. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei
schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Henk-400.
Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Henk-400 of haar leidinggevend
personeel of indien de leveringstermijn zonder opgaaf van reden met meer dan drie maanden
wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder
aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
6. Indien Henk-400 een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

10 Voertuigen, verkoop, aankoop en bemiddeling
1. Bij koop, verkoop of aankoopbemiddeling van de auto; Tot het tijdstip van feitelijke overdracht is
het voertuig voor rekening en risico van opdrachtgever. Het eventueel in te kopen voertuig wordt
pas eigendom van Henk-400 zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden.
Tot dat tijdstip is het in te kopen voertuig voor rekening en risico van de opdrachtgever en komen
alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele
schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen
inleveren van het complete kentekenbewijs
2. Bij verkoopbemiddeling; Tot het tijdstip van feitelijke verkoop aan derden is de auto voor rekening
en risico van de opdrachtgever en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de
kosten van onderhoud door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede schade als gevolg van het
niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs. Voorgaande behoudens verwijtbare
schade door Henk-400.
3. Koopovereenkomst; De opdrachtgever heeft altijd de bevoegdheid de koopovereenkomst te
annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtgever is gehouden om
binnen één week na deze annulering Henk-400 alle schade die hij ten gevolge van de annulering
lijdt te vergoeden. Deze schade is maximaal 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto.
Indien de opdrachtgever binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Henk-
400 het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten
overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de
annulering. De verplichting van de opdrachtgever tot betaling van deze schadevergoeding is een
schuld in de zin van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling
is overeengekomen.
De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is
geleverd.
4. Bemiddelingsovereenkomst; De opdrachtgever heeft altijd de bevoegdheid de
bemiddelingsovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De
opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering Henk-400 alle schade die hij
ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade bedraagt € 100,-, welk bedrag
wordt verhoogd met € 900,- als de te bemiddelen auto al aantoonbaar aangekocht is door Henk-
400. Indien de opdrachtgever binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft
Henk-400 het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten
overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de
annulering. De verplichting van de opdrachtgever tot betaling van deze schadevergoeding is een
schuld in de zin van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling
is overeengekomen.
De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is
geleverd.
5. Henk-400 is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijk aflevering van
het in te ruilen voertuig op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat
geval kan een door partijen nader te bepalen extra afschrijving worden gehanteerd.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen garandeert de
opdrachtgever jegens Henk-400 dat een of meerdere eventueel door hem in te ruilen of te
verkopen voertuigen vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke
en verkeersveilige staat verkeren en dat met die auto of auto’s niet gemanipuleerd is, zoals
bijvoorbeeld met betrekking tot het kilometrage of andere waard beïnvloedende zaken die
opdrachtgever genoegzaam bekend konden zijn geweest.

12 Voertuigen, reparatie en onderhoud
1. Prijsopgave en termijn; De opdrachtgever kan bij het verstrekken van de opdracht een schatting
vragen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgave van de prijs en de termijn zijn een
benadering, tenzij tussen opdrachtgever en Henk-400 een vaste prijs en/of termijn wordt
overeengekomen. Indien de bij schatting opgegeven prijs met meer dan 10% dreigt te worden
overschreden, wordt contact met de opdrachtgever opgenomen om de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van Henk-400 voor de reeds door hem
verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering
opgegeven termijn, dient Henk-400 de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen,
onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft
de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van
Henk-400.
2. Stallingskosten; Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de
uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Henk-400 een binnen zijn bedrijf
gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in
rekening brengen.
3. Retentierecht; Henk-400 kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
– De opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel
voldoet.
– De opdrachtgever de kosten van eerdere door Henk-400 verrichte werkzaamheden aan dezelfde
auto niet of niet in zijn geheel voldoet.
– De opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Henk-400
niet of niet geheel voldoet.
– Henk-400 kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden
aanhangig is gemaakt bij de rechter.
4. Vervangen onderdelen; Indien de opdrachtgever daarom verzoekt, worden de vervangen
onderdelen na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt. Dit geldt niet voor
onderdelen die in verband met garantieclaims worden vervangen. In alle andere gevallen worden
de vervangen onderdelen eigendom van Henk-400, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei
vergoeding aanspraak kan maken.

13 Reclame
1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van
de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de
goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke
omschrijving van de klacht aan Henk-400 kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze
termijn wordt Henk-400 geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt
aangenomen dat de opdrachtgever de goederen c.q. facturen als juist erkent.
2. Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3. Indien een reclame door Henk-400 gegrond wordt bevonden, heeft Henk-400 het recht te hare
keuze:
– de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
– het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij
de vervangen goederen of onderdelen aan Henk-400 worden afgegeven;
– het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door
de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding verplicht gehouden te
zijn.
4. Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op
voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in
kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
6. De koper dient in voorkomend geval Henk-400 onverwijld gelegenheid te bieden eventuele
gebreken te herstellen.
7. Eventuele terugzending van goederen aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van
de koper. Henk-400 aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze
terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door
Henk-400 op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin
Henk-400 deze goederen aan de koper afleverde.
8. Bij bestellingen via internet van merk/model gebonden goederen dient koper er goed van bewust
te zijn dat de correcte goederen besteld worden. Bij twijfel dient er bij Henk-400 nagevraagd te
worden over correctheid. Foutief bestelde goederen worden slechts teruggenomen na schriftelijk
overleg. Indien Henk-400 heeft besloten om foutief bestelde goederen van koper terug te nemen,
dan gebeurd dit met een tegoedbon of restitutie minus 15% handelingskosten via bankrekening,
en dan alleen voor de waarde van de goederen zonder verzendkosten
9. Speciaal voor opdrachtgever bestelde goederen worden niet teruggenomen! Ook gebruikte
goederen, beschadigde en / of elektrische delen worden niet teruggenomen!

14 Retour goederen
1. Goederen kunnen alleen geretourneerd worden na vooraf overleg met Henk-400. LET OP!
Speciaal op maat gemaakte delen en speciaal bestelde delen kunnen niet worden geretourneerd,
dit omvat alle delen welke niet in de webshop vermeld staan.
2. Retour goederen dienen altijd volledig gefrankeerd te zijn, niet gefrankeerde zendingen worden
geweigerd. De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. De klant dient er zorg voor te
dragen dat deze een verzendbewijs ontvangt en deze zo nodig aan Henk-400 kan overhandigen.
Na ontvangst van de geretourneerde delen zal Henk-400 deze controleren en bij akkoord zal
Henk-400 de betaling exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen retourneren.
3. Bij geretourneerde goederen dient te allen tijde het retourformulier vooraf volledig ingevuld te
zijn en na bevestiging en akkoord hiervan kunnen de delen geretourneerd worden.

15. Garantie
1. Henk-400 staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende
diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen,
met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen
vermeld.
2. Op een uitgevoerde reparatie in de werkplaats wordt drie maanden garantie verleend. Op de
geleverde goederen wordt 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. Op de geleverde goederen, zoals revisie van motoren, versnellingsbakken en differentiëlen,
waarbij montage van onderdelen van toepassing is geeft Henk-400 slechts montage garantie,
indien na teruggave van het desbetreffende onderdeel blijkt dat de fout zit in ondeugdelijke
montage werkzaamheden van Henk-400 zal deze kosteloos gerepareerd worden.
4. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden of als er
zonder overleg met Henk-400 wijzigingen zijn aangebracht aan desbetreffende onderdelen. De
opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar Henk-400 geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) etc.
5. De opdrachtgever zal de geleverde goederen bij aflevering onderzoeken op kwaliteit. Eventuele
gebreken zullen op dat moment worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen
uiterlijk binnen 1 week na levering schriftelijk aan Henk-400 worden gemeld. Wanneer een gebrek
later wordt gemeld heeft de opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
6. Wanneer vaststaat dat een reparatie en/of geleverd onderdeel gebrekkig is en daar tijdig melding
van is gemaakt zal Henk-400 binnen een redelijke termijn het geleverde onderdeel vervangen,
herstellen of zorgdragen voor een vervangende vergoeding.
7. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Henk-400 geen
garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
8. Op slijtage onderdelen (remblokken, remschijven etc.) geldt geen garantie, behoudens het niet
passen of een fabricagefout welke bij de montage wordt geconstateerd.
9. Voor goederen met een door andere dan Henk-400 bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover
afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
10. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
– de opdrachtgever de goederen heeft verwaarloosd
– de opdrachtgever wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen
waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Henk-400 zijn verricht
– bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning,
blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende door
goederen of onheilen.
– het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is
onderhouden.
– het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
– indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
– de goederen in wedstrijden zijn gebruikt.
11. Indien opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort
vloeiend uit de met Henk-400 gesloten overeenkomst(en), dan is opdrachtgever niet tot garantie
verplicht.
12. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen
worden voorkomen, kunnen geen grond opleveren voor reclame.
13. Op gebruikte auto’s kan Henk-400 garantie verlenen indien:
– het aankoopbedrag van de gebruikte auto € 5.000,- of meer bedraagt;
– de kilometerstand niet meer bedraagt dan 120.000 km voor auto’s met een benzinemotor of
150.000 km voor auto’s met een dieselmotor.
14. Op los (aan)geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
15. Op Noodreparaties opgedragen door de opdrachtgever wordt nimmer garantie verstrekt.
16. Op voertuigen en / of samengestelde onderdelen welke voor autosportdoeleinden gebruikt gaan
worden, wordt nimmer garantie verleend.

16. Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door
Henk-400 afgeleverde goederen zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd
worden.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Henk-400, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van
enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband
houdende met de overeenkomst, welke de opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering
van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de
oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is Henk-400 in ieder geval nimmer aansprakelijk:
– wegens niet-, of niet tijdige levering.
– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 18.
– indien de opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen
aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het
geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
– voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke
redenen dan ook in de bedrijfsruimte van Henk-400 bevinden.
– voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
3. Henk-400 is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming.
4. In het geval dat Henk-400 aansprakelijk is voor schade, en indien de verzekering niet tot uitkering
overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Henk-400 beperkt tot maximaal de factuurwaarde van
de desbetreffende overeenkomst of opdracht.
5. De aansprakelijkheid van Henk-400 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering
van haar verzekeraar in het betreffende geval.
6. Henk-400 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7. Henk-400 is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade als gevolg van het gebruik
van door Henk-400 geleverde producten.
8. De opdrachtgever vrijwaart Henk-400 voor vorderingen van derden als deze aanspraken verband
houden met door Henk-400 geleverde diensten of producten.
9. De opdrachtgever is na levering verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juiste gebruik van de
geleverde zaken. Dit geldt ook voor de instructie aan derden voor dit juiste gebruik.
10. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele (gevolg)schade
welke voortvloeit uit onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken. Hieronder
wordt ook begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. Dit geldt ook indien
dit door derden heeft plaatsgevonden.
11. Na verloop van 1 week te rekenen vanaf de dag van levering vervalt ieder recht van de
opdrachtgever ten opzichte van Henk-400 voor schade ontstaan door eventuele tekortkomingen
en/of fouten van Henk-400 bij de uitvoering van de overeenkomst.

18. Overmacht
1. Henk-400 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen door overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Henk- 400 onafhankelijke omstandigheid,
die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
3. In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade,
overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping c.q. transport, transportbelemmering,
invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere
omstandigheden waardoor Henk-400 een normale uitoefening van haar bedrijf wordt
belemmerd.
4. In geval van een overmacht situatie heeft Henk-400 het recht om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, dan wel de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Henk-400 tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
Henk-400 behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
5. In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van
de overmacht, heeft zowel de opdrachtgever Henk-400 het recht om de overeenkomst, zonder
rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever of Henk-400 tot
enige schadevergoeding gehouden is.

19 Waarschuwing
1. Motor- / Autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze goederen en geleverde diensten geven
geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De opdrachtgever is zich of dient
bewust te zijn van dit gevaar.
2. Goederen bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd
en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden.
3. De opdrachtgever dient zich er zelf van te gewissen over de juiste toepassing en/of gebruik van de
goederen.
4. Henk-400 is niet aansprakelijk ingeval de voor competitiedoeleinden bedoelde Producten door
opdrachtgever worden aangewend voor toepassing op de openbare weg.
5. Henk-400 is niet aansprakelijk ingeval de voor op de openbare weg bedoelde producten door
opdrachtgever worden aangewend voor competitiedoeleinden.

20. Intellectueel eigendom
1. Op alle door Henk-400 geleverde, ontworpen en ontwikkelde zaken rusten de intellectuele
eigendomsrechten van Henk-400. De opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch
derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Henk-400,
met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de zaken te kopiëren, te bewerken of na te
maken.
2. Henk-400 heeft het recht om de toegenomen kennis door uitvoering van de opdracht ook voor
andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zal Henk-400 geen strikt vertrouwelijke informatie van de
opdrachtgever aan derden doorgeven.

21. Verhuur
1. Bij verhuur van voertuigen en / of aanhangwagens zullen deze door Henk-400 worden gehaald en
gebracht. Er wordt voor de gereden kilometers kilometervergoeding in rekening gebracht.
2. Schade tijdens het verblijf van de voertuigen en / of aanhangwagens bij de huurder zal worden
verhaald op de huurder.
3. De voorwaarden van verhuur zullen vooraf bepaald worden in een aparte overeenkomst tussen
Henk-400 en de opdrachtgever.

22. Service en transport
1. Indien op verzoek goederen en/of voertuigen persoonlijk afgehaald dienen te worden bij de
opdrachtgever of deze persoonlijk afgeleverd moeten worden, worden voor de gereden
kilometers kilometervergoeding in rekening gebracht, tevens geld hiervoor het normale uurtarief.
2. In andere gevallen waarbij een beroep gedaan wordt op de reguliere transportondernemingen
zullen daarvoor de kosten in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever, Henk-400 zal er
zorg voor dragen dat deze kosten zo voordelig mogelijk zijn en veilig worden uitgevoerd.
3. Indien op verzoek een expertise of consultant uitgevoerd moet worden op locatie van de
opdrachtgever, dan worden voor de gereden kilometers kilometervergoeding in rekening
gebracht, tevens geldt hiervoor het normale uurtarief.
4. Henk-400 kan alleen voor transportschade aansprakelijk worden gesteld in het geval deze
persoonlijk afgeleverd wordt of afgehaald wordt. De hoogte hiervan en de aansprakelijkheid is
beschreven onder hoofdstuk 8.

23. opschorting, ontbinding
1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die
voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees
bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij
stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, Henk-400 gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2. De vordering ter zake van het door Henk-400 reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst,
alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk
opeisbaar.

24. Toepasselijk recht
1. Op de door Henk-400 gesloten overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing; ook wanneer de opdrachtgever in het buitenland
woonachtig is of de werkzaamheden geheel, dan wel gedeeltelijk, in het buitenland plaatsvinden.
2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door Henk-400
aangegane overeenkomsten worden berecht in Nederland, door in de vestigingsplaats van Henk-
400 bevoegde rechter tenzij er sprake is van uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter.
Henk-400 behoudt zich echter het recht voor de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde
rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
3. Het Weense Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation
overeenkomen.

25. Vindplaats
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden
Handelsregister nr. 62486489
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst met Henk-400.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bezoek adres

Wetterkant 18
8401 GC
Gorredijk
Nederland

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 tot 17:00, lunch van 12:00 - 13:00.

Zon- en feestdagen gesloten.

Werkplaats op afspraak, bij uitzondering afspraak buiten reguliere werktijden mogelijk.